Vítá Vás obec Milíčov

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Informační výzva všem vlastníkům lesů

Přetrvávající teplé a suché počasí umožňuje rychlejší vývin hmyzích škůdců, především
lýkožrouta smrkového a dalších druhů lýkožroutů, tzv. kůrovců ve smrkových lesích. Z toho
důvodu se na Jihlavsku navýšily jejich početní stavy blížící se kalamitní situaci.
Proto Magistrát města Jihlavy, jako orgán státní správy lesů, vydává tato doporučení:

 1.  provádějte pravidelné kontroly v lesích - uvidíte-li ve svém lese jednotlivé smrky
  či skupiny smrků s opadávajícím jehličím a odlupující se kůrou a v této opadané kůře
  se nacházejí malé otvory (o průměru cca 2 mm) a v lýku pod kůrou množství malých
  chodbiček, je známka toho, že váš les napadl kůrovec
 2. v případě, že se stromy napadené kůrovci nacházejí i ve Vašem lese, je třeba provést
  opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce, a to:
      - intenzita jarního rojení kůrovce vzhledem k množství přezimujících jedinců
  je očekávána velmi vysoká - proto je nutné napadené dříví z lesa během zimy
  vytěžit a odvést. V případě, že se odvoz dříví v zimě neuskuteční, pak je nutné
  napadené a atraktivní dříví v kůře na skládkách před jarním rojením kůrovce
  odkornit, nejen proto, že přemnožený kůrovec bude hubit smrky ve Vašem lese,
  ale i v lese Vašich sousedů,
     - těžbu lesních porostů, která již není zvládnutelná „svépomocí“, je možné řešit
  službou cizí firmy. Na trhu stále existuje mnoho firem poskytujících služby
  v oblasti lesního hospodářství s volnou výrobní kapacitou. Mnohé firmy
  již disponují moderní těžební technologií (harvestory a vyvážecí soupravy)
  s velkými výrobními výkony. Pro naplnění potřebných těžebních kapacit je vhodné
  vytvořit skupiny vlastníků lesů a společně nabídnout firmám větší množství
  těžebních prací v daném regionu,
     - udržujte kontakt se svým odborným lesním hospodářem a reagujte na jeho rady
  a pokyny ohledně zpracování a asanace napadeného kůrovcového dříví. Drobní
  vlastníci lesů získají kontakty na své odborné lesní hospodáře na Magistrátě města
  Jihlavy, odd lesního hospodářství a myslivosti
 3. důsledná prevence a pravidelná kontrola porostů umožňuje včasnou a účinnou asanaci
  aktivního kůrovcového dříví. Nyní kůrovec není aktivní, přezimuje v kůře stromů
  či v hrabance. Indikátorem jarního napadení stromu kůrovcem je výskyt drtinek na patě
  stromu a ronění pryskyřice v okolí závrtů v kůře. Silně napadený strom postupně usychá
  a zhruba po měsíci z něj začíná opadávat i kůra (pozor, vrchol koruny může zůstat stále nejstarší, nejpoužívanější a stále nejúčinnější metodou asanace napadeného dříví je jeho
 4. pokácení a vyvezení mimo lesní porosty k následnému zpracování. Přitom je třeba dbát
  na to, aby bylo dříví zpracováno před dokončením vývoje kůrovce. Pokud se pod kůrou
  vyskytuje již tzv. žlutý brouk, je nutné bezodkladně přistoupit k odkornění kmenů.
  Odkornění je třeba provést buď mechanickým způsobem zaručujícím rozdrcení kůry
  včetně žlutých brouků (např. adaptérem na motorovou pilu) nebo ručně na plachty
  a následně kůru pečlivě shrabat a spálit (žlutý brouk je schopen dokončit vývoj
  i v oloupané kůře nebo v hrabance). Další možností je chemická asanace postřikem (např.
  postřikový insekticid FURY).

Přes všechna výše uvedená opatření je možné v příštím roce očekávat silnou gradaci kůrovců.
Ochraňte Vaše lesy, nenechte stav lesa dojít až ke kůrovcové kalamitě! V případě dotazů je
možné se obrátit i na pracovníky Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí,
oddělení lesního hospodářství a myslivosti.


Děkujeme


Magistrát města Jihlavy
Odbor životního prostředí
státní správa lesů

 

Informační výzva všem vlastníkům lesů.pdfVýzva a upozornění - Pokles hladiny vodních toků

pokles hladiny vodních toků pokles hladiny vodních tokůPlánování v oblasti vod

Obracíme se na vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.

Adresa pro vyplnění

 Rozpis svozu odpadů 2018

svoz odpadůTISKOVÁ ZPRÁVA - Platba daně z nemovitých věcí jednoduše

Tisková zpráva_Platba daně z nemovitých věcí.jpgHarmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysoči

Kotlíková dotace.jpg

 

Harmonogram schůzek - kotlíky 2017.pdfMAS Aktuálně_květen 2017 - Výzva PRV se blíží

Program rozvoje venkova

Tato první výzva pro programové období 2014-2020 se bude týkat následujících Fichí:

 • Investice do zemědělských podniků
 • Lesnická infrastruktura (lesní cesty)
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé)
 • Investice do lesnických technologií

MAS Aktuálně_Výzva PRV se blíží.pdfKalendář svozu odpadů 2017

Kalendář svozu separovaného odpadu 2017.pdf

Kalendář svozu komunálního odpadu 2017[1].pdfZměna zákona o evidenci obyvatel

cestovni_pas.pdf

obcansky_prukaz.pdf 

vyzvy.pdf 

zprostredkovani_kontaktu.pdfInformace - kácení dřevin rostoucích mimo les

Změna podmínek kácení dřevin rostoucích mimo les

Změna podmínek kácení dřevin rostoucích mimo les - od 1.listopadu 2014 nabude účinnosti nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les  musí být realizováno v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlášky č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.  

 

Povolení není třeba ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK (vodní tok, rybník, atd.) nebo stromořadí (řada nejméně 10 stromů):

 1. O obvodu kmene do 80 cm,  měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
 2. Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují – li se zde dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
 3. Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
 4. Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

 

V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, označení katastrálního území a parcely, doložení vlastnických práv k pozemku – výpis z katastru nemovitostí, specifikaci dřevin, které mají být káceny - druh, počet, popř. velikost plochy keřů, situační zákres, dále musí být udán obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Důležité je také navržení náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin!

 

K povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jenž jsou součástí významných krajinných prvků ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK – vodní tok, údolní niva, les, jezera, rybníky, rašeliniště, atd.., je zapotřebí získat souhlas orgánu ochrany přírody, v tomto případě MěÚ Dobříš, odbor životního prostředí, podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK. K žádosti o vydání tohoto závazného stanoviska je potřeba doložit podklady, podobné viz výše.

 

Orgán ochrany přírody by měl ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
Menu

Rychlý kontakt

OÚ Milíčov
Milíčov 56
58805 Dušejov
Česká republika

E-mail: oumilicov@volny.cz
Telefon: +420 724 174442