Vítá Vás obec Milíčov

Fulltextové vyhledávání

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Milíčov č. 3/2018 ze dne 27.5.2018Vyvěšeno: 4. 6. 2018
Sejmuto: 20. 6. 2018

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Milíčov ze dne 27.5.2018

č 3/ 2018

 

1.      Návrh usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje program jednání bez doplnění.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

2.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje plnění usnesení z jednání zastupitelstva ze dne  9.4.2018,  č. 2/2018 bez výhrad.  

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

3.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Milíčov po ověření, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu vydává na základě § 6 odst. 5 c), § 54 a § 55 a za použití § 43 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a na základě § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Milíčov, formou opatření obecné povahy,

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

4.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku p.č.2415/2 ve vlastnictví obce, dále souhlasí se součinností se žadatelem, při síťování pozemků 2415/2, 2414/3, 2415/2 v k.ú. Milíčov u Jihlavy. Případná spolupráce a rozsah plnění se musí upřesnit ve vzájemné smlouvě.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

5.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se společností Váňa Hybrálec s.r.o., Hybrálec 16, IČO 26030667 na pořízení stroje New Holand E26c SR s kabinou včetně příslušenství a pověřuje starostu jejím podpisem. Jedná se o bagr, na nějž dostane obec investiční úvěr od PGRLF. Hodnota stroje je 928.385,-s DPH.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

6.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Milíčov ustanovuje na základě § 67 zák.č. 128/2000Sb. počet členů zastupitelstva pro následující volby do zastupitelstev obcí, pro volební okrsek Milíčov v počtu sedmi členů.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

7.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistného plnění  mezi obcí a PGRLF na zajištění pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru číslo 1750500701, Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zajištění, Zástavní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

8.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s návrhem, aby starosta při jednání s okolními obcemi zahrnutými v tzv. lokalitě Hrádek, vytypované pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, navrhnul pana Mgr. Douchu, jako zástupce lokality Hrádek při jednání Expertní pracovní skupiny, zřízené Minstrem vnitra.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

9.      Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu o poskytování právních služeb pověřence ochrany osobních údajů s Mgr. Lubošem Klimentem

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0

 

 

Zapsal: Jaromír Šlechta

 

Zveřejněno  2.6.2018


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 6. 2018 20:55

Menu

Rychlý kontakt

OÚ Milíčov
Milíčov 56
58805 Dušejov
Česká republika

E-mail: oumilicov@volny.cz
Telefon: +420 567272283